رویدادها

 نمایشگاه Medex 2015

 نمایشگاه Medex 2013

این شرکت در نمایشگاه Medex 2014 واقع در نمایشگاه بین المللی تهران در بهمن 1392 شرکت خواهد داشت

حضور شرکت سپیدکار در نمایشگاه بین المللی Medex 2012 ( سالن 40A - غرفه 9). »

حضور شرکت سپیدکار در نمایشگاه بین المللی Medex 2011