اسکرین

این دستگاه جهت جداسازی و سایزبندی چیپس می باشد و با توجه به ظرفیت موردنیاز طراحی و ساخته می شود.