بلندر (Blender)

دستگاه بلندر و سيستم توزين چيپس و به نسبت  اسپري چسب جهت اغشته سازي چيپس اماده شده وانتقال به فرمينگ