دستگاه اره برش

دستگاه اره برش و اندازه بري ورق توليد شده جهت سایز نمودن ورق ام دي اف و نئوپان از چهار طرف مي باشد