دیگ روغن داغ (Boiller)

این دستگاه برای گرم کردن روغن در گردش صفحه های پرس میباشد این شرکت قادر به ساخت این دستگاه با ظرفیت500هزار تا 4میلیون با استفاده از متریال تماما" اروپایی میباشد