روتاری (Ratory )

این دستگاه جهت کنترل ریزش مواد و مسدود و یا باز نمودن خروج مواد را انجام می دهد. به اصطلاح ( شیر پروانه ای است )