رینگ فلیکر (Ring-Flaker)

این ماشین خرد کننده ثانویه یا آسیاب با گردش دو درام در جهت عکس همدیگر يا رينگ بيروني ثابت و رتور يا ايمپيلر مي چرخد و ورود چیپس از مركز رتور يا ايمپيلرميباشد
.و تيپ دستگاه رينگ فليكر با توجه به نياز طراحي و ساخت ميشود