فرمینگ (Forming)

دستگاه فرمينگ جهت ريزش يكنواخت وهمگن ذرات  رويه و ميانه و كنترل وزن و سطح يك نواخت اماده جهت ورود به پري پرس و پرس مي باشد