فیلتر

این دستگاه با توجه به ظرفیت خط تولید طراحی و جهت جمع آوری گرد و غبار دستگاه ها و محیط می باشد.