چوب شکن (wood breaker)

این دستگاه با فشار هیدرولیک قادر به دو نیم کردن کنده بینه ها درخت در زمان کمی میباشد.

 

Style inspire for Widget gallery not found!