چیپر (Chipper)

دستگاه چيپر تبديل چوب به چيپس چوب ميباشد .
جهت انتقال به دستگاه بعدي و فراوري چيپس
البته از دستگاه چيپر جهت چيپس نمودن هيزم و ضايعات براي حمل اسان به كارخانجات هم استفاده ميشود
دستگاه چيپر با ظرفيت هاي مختلف و تيپ هاي ديسك و درام با توجه به نياز طراحي و ساخت ميشود